fbpx

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

  1. Alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: szerződés, ÁSZF vagy megállapodás) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyeket An Jie adószámos magánszemély által tulajdonolt és üzemeltett Oakwood Lodge Cserhát fantázianevű szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányadó. Jelen ÁSZF a szálláshely szolgáltatás megrendelés, mint egyedi szerződés részét képezi, és ezáltal a szerződő felekre nézve kényszerítő erővel bír, akárcsak az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

1.1 A szálláshely szolgáltatás egyedi megrendelésével (azaz a szálláshely adott dátumainak lefoglalásával) a megrendelő fél (Vendég) kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

Fogalom magyarázat

2.1 Az Oakwood Lodge Cserhát vagy szálláshely: a természetben 3187 Nógrádszakál, Tölgyes utca 2-es szám alatt megtalálható szálláshely

2.2 A Szolgáltató: Edelényi Lászlóné (1118. Budapest, Brassó út 169-179/G) mint a szálláshelyet üzemeltető, magán szálláshely szolgáltatást nyújtó adószámos magánszemély.

2.3 Szolgáltatás: A szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás, illetve szolgáltatások összessége.

2.4 Vendég: Természetes vagy jogi személy, aki vagy ami a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi. A vendég, amennyiben természetes személy, csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy lehet. A vendég csak saját (üdülési, rekreációs vagy üzleti) céljára, mint végfelhasználó veheti igénybe a szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást.

2.5 A Szolgáltató és a Vendég együttes megnevezése a továbbiakban: Felek.

A felek jogai és kötelezettségi, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének menete és feltételei.

3.1 Házirend. A Vendégnek jogában áll a szálláshely helyiségeit, a szálláshelyhez tartozó telket és az ezen található berendezési elemeket rendeltetés szerűén használni. A rendeltetésszerű használat kifejezetten, de nem kizárólagosan vonatkozik a tűz gyújtásra alkalmas / kijelölt vagy tűzveszélyes eszközök és berendezési emelek használatára.

3.2 Károkozás. Amennyiben a Vendég a Szálláshelyben, annak bármely berendezési tárgyában, eszközében kárt tesz, azt köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni. A Vendég köteles az okozott kárt megtéríteni, legyen az a javíttatás költsége, vagy a berendezési tárgy / eszköz cseréjének, helyettesítő termékének beszerzési költsége (berendezési tárgy / eszköz mivoltijából adódóan szállítási és beüzemelési költségeket is beleértve)

3.3 Érkezés és távozás. A vendég a Szálláshelyet az érkezés napján 14:00 és 20:00 óra között foglalhatja el. A távozás napján pedig 11:00 óráig köteles elhagyni a Szálláshelyet. A Szolgáltató előzetes megállapodás alapján biztosíthatja a korábbi érkezést / későbbi távozást a Vendég részére. Amennyiben a vendég előzetes megállapodás nélkül tartózkodik a távozás napján 11:00 után a Szálláshelyen, vagy csomagjait, személyes tárgyait a távozás napján 11:00 után a szálláshelyen hagyja, úgy minden megkezdett óra után 15.000 Forint „late check out fee”-t köteles fizetni a Szállásadónak.

3.4 Háziállatot szigorúan tilos a szálláshelyre hozni. Amennyiben a Vendég a Szállásadó tudta nélkül mégis háziállatot hoz a szálláshelyre, úgy a 50.000 Forint egyszeri mélytakarítási díjat köteles fizetni a Szállásadó részére, valamint a szálláshely azonnali elhagyására kötelezhető.

3.5 A Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodásának időtartama alatt. Azonban nem jogosult panasztételre a szálláshely elhagyása után. A Szolgáltató köteles az írásban tett panasz kivizsgálására, az indokolt és jogos panasz okainak megszüntetésének érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni.

3.6 A Vendég kötelezettségei

3.6.1 A Vendég köteles a szolgáltatási díjat az előzetes megállapodás szerint a Szolgáltató részére maradéktalanul rendezni.

3.6.2 A szálláshelyről, a szálláshelyhez tartozó telekről bármit, ezáltal bútorokat, berendezési tárgyakat egyéb eszközöket kivinni, áthelyezni tilos.

3.6.3 A szálláshelyen dohányozni a csak az erre kijelölt helyet lehetséges. Zárt térben kifejezetten tilos. Amennyiben a Vendég zárt térben dohányzik úgy egyszeri 150.000 forintos kötbér fizetésére és szálláshely azonnali elhagyására kötelezhető.

3.6.4 A szálláshelyen, a nem a megszokott utazáshoz szükséges eszközök használata kizárólag a Szállásadóval történő egyedi egyeztetés alapján lehetséges.

3.6.5. A szálláshelyen kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely, a szálláshely környezetét képi és hanghatásokkal nem háborítja. Jelen pont kifejezetten, de nem kizárólag vonatkozik hangos zene hallgatásra, bármilyen egyéb csendháborításra. Amennyiben a Vendég viselkedésével háborgatja a szálláshely környezetét, azonnali távozásra szólítható fel.

  1. Foglalás menete:

4.1. Átutalásos fizetés. Amennyiben a Vendég nem szeretné a teljes összeget egyben, előre fizetni, úgy a van lehetősége átutalásos fizetést kérni, amelynek a menete a következő: 20% előleg megfizetése után, a Vendég által kiválasztott napok lefoglalásra kerülnek. A maradék 80%-ot a vendég köteles a Szálláshely elfoglalása előtt minimum 3 nappal egyben, maradéktalanul megfizetni.

  1. A Szolgáltatás lemondásának feltételei:

5.1 Az érkezés napját megelőző legkésőbb 14. napig érkezett lemondás esetén a lemondás díja (mint a szolgáltatás nyújtásának meghiúsulási kötbére) a teljes Szolgáltatás díjának 50%-a.

5.2 Amennyiben a Vendég az 5.1-es pontban megjelölt időpont után (azaz nem korábban mint 14 nap a foglalás kezdő dátumától) mondja vissza a Szolgáltatást, úgy a Szolgáltatás díjának 100%-át köteles megfizetni a Szállásadó részére!

  1. ÁSZF hatálya és módosítása

6.1. Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve, ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

6.2 Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a honlapján mindenkor a hatályos és érvényes ÁSZF érhető el. Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés útján létrejövő egyedi szerződésre kötelező érvénnyel alkalmazandók jelen ÁSZF rendelkezései, a jelen dokumentumban esetlegesen alkalmazott hiperhivatkozásokra vagy mellékletekre kiterjedően.

 

  1. Kapcsolattartás formája

Szolgáltató elérhetőségei:
cím: 3187 Nógrádszakál, Tölgyes u. 2
e-mail: hello@oakwoodlodge.hu

Szolgáltató a fent megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.